Monthly Archives: February 2011

Att utvärdera utbildning

Sverige deltar sedan drygt ett år i ett OECD-projekt som granskar hur olika länder utvärderar utbildning. Man följer hela kedjan och tittar på hur elever, lärare, skolor, kommuner och hela länders skolutbildning följs upp och utvärderas. I vanlig ordning tog Sverige först fram en landsrapport. Jag var huvudsekreterare i rapportarbetet, och rapporten hittar du här. Därefter genomförde sex internationella experter ett besök här i landet. Deras granskningsrapport finns nu tillgänglig. En diger rapport som i huvudsak ger Sverige godkänt.

Giving Knowledge for Free – att ge bort kunskap gratis

För sju-åtta år sedan började många uppmärksamma att allt fler universitet lade ut undervisningsmaterial och föreläsningsanteckningar gratis på nätet. Detta trots att de är vinstdrivande organisationer som behöver värna sitt intellektuella kapital! Hur kommer detta sig?

Det var utgångspunkten för ett projekt på OECD om öppna digitala lärresurser. Jag ledde projektet och var huvudförfattare till rapporten som fått stor spridning och finns tillgänglig på fem språk. Här finns en länk till orginalet på engelska kallad Giving Knowledge for Free samt den svenska översättningen: Att ge bort kunskap gratis.

För den som vill ha huvuddragen av rapporten finns här en artikel från tidskriften OECD Observer.

Förslag till nationell IT-strategi för skolan, 2002

Under 2001-2002 ansvarade jag för att ta fram ett förslag till nationell IT-strategi för den svenska skolan. Den stora satsningen på kompetensutveckling för lärare, kallad IT i skolan (ITiS), gick mot sitt slut och frågan var vad som skulle hända sedan. Tyvärr blev det byte på posten som skolminister under arbetets gång. De nya tankegångarna innefattade inte några satsningar på IT i skolan och förslaget blev publicerat men aldrig seriöst behandlat. Men det finns fortfarande en hel del att hämta ur texterna. Här finns de båda rapporterna,  Nästa steg och E-lärande som utmaning.

Strategiska frågor runt digitala lärresurser i skolan, 2007

Informationstekniken och inte minst Internet förändrar villkoren för skolans arbete. När skolböcker kompletteras med eller ersätts av digitala lärresurser och när lärare och elever börjar producera egna digitala material, så uppstår en rad nya frågor för skolan att hantera. I en skrift jag skrev under sommaren 2007 diskuteras en rad strategiska frågor runt digitala lärresurser. Den riktar sig till skolchefer, tjänstemän i skolförvaltning, rektorer med flera. Skriften gavs ut av Myndigheten för skolutveckling och har tryckts i flera upplagor.

MSU-Digitala-lärresurser

Norsk digital læringsarena NDLA, 2007

Sommaren 2007 fick Metamatrix i uppdrag av det norska Kunnskapsdepartementet att utvärdera den inledande fasen av projektet Nasjonal Digital Læringsarena. Projektet Nasjonal Digital Læringsarena är den absolut största delen av den norska regeringens satsning på gratis digitala läromedel till norska gymnasieskolan. NDLA har producerat omfattande och nydanade läromedel som utnyttjar digitala och sociala medier till det yttersta.

Målet med utvärderingen var att producera en bedömning av tre områden i NDLA-projektets första fas: ämnesmässig och pedagogisk kvalitet, strategi och process samt organisation. Syftet med bedömningen var att ge underlag inför beslutet om en eventuell fortsättning av projektet, samt att i dialog med NDLA-projektet och andra aktörer dra lärdomar från den första fasen av projektet vilka sedan skulle kunna användas i projektets nästa fas. I uppdraget ingick intervjuer med projektdeltagare, politiker, förlag, skolrepresentanter, branschorganisationer etc. Vi skulle värdera vad projektet hittills uppnått, deras vägval och framtida utmaningar. I slutredovisningen till Kunnskapsdepartementet ingick att ge råd om projektets framtida inriktning.

Slutrapport-NDLA

Unesco släpper bok om digitala lärresurser, 2009

FN-organet UNESCO har sedan länge insett vilken kraftfull potential det ligger i öppna digitala lärresurser för utvecklingsländerna. De har bland annat genomfört flera online-diskussioner runt temat med hundratals engagerade deltagare. Varje ny fråga inleddes av ett längre inlägg av en expert. För någon vecka sedan kom en bok med expertinläggen och en sammanfattning av diskussionerna. Boken kan läsas eller köpas här. Mina egna expertinlägg finns under Sektion 3.