Monthly Archives: April 2013

Computer Sweden om iPads i Stockholm

I dagens Computer Sweden intervjuas Håkan Edman, grundskoledirektör i Stockholm, om stadens iPad-projekt. Håkan har läst en preliminär version av min utvärdering. Han lyfter fram motivationsfaktorn, att lärarnas dokumentation för bedömning blir mer varierad och några rent praktiska aspekter, som vikt, snabbhet och batteritid.

Den som är intresserad av mer detaljer från utvärderingen välkomnas till min föredragning på SETT-mässan, nu på torsdag 18 april, kl 15:15.

Ny kunskapsöversikt över skolans digitalisering

I höstas fick jag i uppdrag att genomföra en förstudie för ett FoU-program om skolans digitalisering. Inledningsvis var åtta kommuner med, men intresset växte och det blev sedermera 11 kommuner som deltog. Arbetet bestod av tre delar: en kartläggning av IT-situationen och kunskapsbehoven i de kommuner som deltog i studien, en kunskapsöversikt som gör att diskussionerna om ett FoU-program kan utgå från en gemensam förståelse av kunskapsläget, kunskapsöversiktsamt förslag till inriktning på ett framtida FoU-program.

Förstudien avrapporterades i mitten av mars. Åtta av kommunerna har beslutat gå vidare och har påbörjat planeringsarbetet för FoU-programmet som beräknas starta under hösten 2013. Läs mer om detta arbete på Ifous webbplats. Uppdragsgivarna ansåg att själva kunskapsöversikten kan vara till glädje för fler och har därför tagit fram en version som kan spridas.

Kunskapsöversikten går igenom vad forskningen säger om hur digitala verktyg används och vilken effekt användningen har, hur elevers motivation påverkas, vad vet vi om användningen av pekplattor och betydelsen av lärares attityd och förhållningssätt. Den avslutas med nio slutsatser ur ett skolutvecklingsperspektiv.