Monthly Archives: May 2014

Digitala prov – ett självklart och viktigt utvecklingssteg

Skolverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att digitalisera de nationella proven. Frågan möter ibland motstånd från personer som oroas över att proven ska bli enkla flersvarsfrågor där eleverna ska klicka i rätt svar. Glöm det! De nya digitala prov som växer fram i andra länder är minst lika avancerade som pappersbaserade prov – ibland mer.

USA kommer att läsåret 2014/15 gå över till digitala nationella prov. Mottot är ”eAssessment of learning and for learning”. Se här en rapport där man redogör för skälen till detta. I korthet anges tre skäl till skiftet:

  • Digitala prov är enklare och billigare att administrera och att rätta
  • De är rättvisare och mer rättssäkra eftersom rättningen blir lika för alla elever
  • I de digitala proven kan man testa kunskaper som man inte kunnat testa i pappersbaserade prov. Ett forskarlag skriver i en rapport att man i de digitala proven kan upptäcka mönster i elevernas kunskaper som det mänskliga ögat inte kan se i pappersbaserade prov.

Ytterligare en aspekt är att det finns forskningsrapporter som visar att eleverna blir mer motiverade att arbeta med testerna när de är digitala – den allmänna motivationseffekt som det är väl belagt att it har, tycks alltså följa med även in i provsammanhangen.

Den amerikanska myndigheten Educational Testing Service har tagit fram en lång rad mycket intressanta forskningsrapporter om förutsättningarna för digitala prov inom olika ämnen och kunskapsområden. Du hittar dem här.

Det pågår ett omfattande och ytterst vitalt FoU-arbete inom området digital kunskapsvärdering. Det är bara att hoppas att Skolverket fångar upp dessa utvecklingstendenser och skapar ett provsystem – av lärande och för lärande.

Internationell forskarkritik mot PISA

Över 80 internationella forskare från bland annat Cambridge, Oxford, London, Bristol, Stanford (Californien), Columbia (New York), Ballarat (Australien), Canterbury (New Zeeland) och Stockholm har skrivit ett öppet brev i the Guardian till OECD där de varnar för följderna av att PISA-mätningarna blir alltför dominerande. Läs brevet här. De ser en fara i att många länders utbildningspolitik inriktas mot snabba åtgärder för att hamna högt på rankinglistan istället för att ha en långsiktig utvecklingsambition. Inga utbildningsreformer bör baseras enbart på ett enda kvalitetsmått – man måste ha en bättre grund än så för sina beslut. Forskarna oroas av att OECD blir något slags super-utbildningsdepartement utan demokratisk insyn eller påverkansmöjlighet.

För övrigt hade jag i uppdrag redan 2008 att till Utbildningsdepartementet ta fram en rapport som diskuterade för- och nackdelarna med PISA och den ökande floran av internationella kunskapsmätningar. Du hittar rapporten här.

PISA-generalen, Andreas Schleicher, försvarar föga förvånande mätningen. Han menar att den berikar utbildningspolitiken och ger beslutsfattare ytterligare verktyg att arbeta med.

Det blir intressant att se om debatten kommer att fortsätta. Nog finns det en risk att utbildningspolitiken blir utarmad och ensidig när endast ett verktyg i verktygslådan används. “För den som bara har en hammare ser varje problem ut som en spik.”