Tag Archives: Danmark

UNESCO-serie om mobilt lärande

UNESCOs initiativ runt mobilt lärande, som jag tidigare skrivit om, börjar nu avsätta synliga resultat. Successivt publiceras nu en serie Working Papers dels om olika länders politik runt mobilt lärande och dels om hur lärare kan ges stöd och hjälp i att arbeta med mobilt lärande. Mitt eget bidrag som rör situationen i Europa återfinns här.

Rapporten skrevs under sommaren och hösten 2011 och utvecklingen runt surfplattor har skjutit fart ordentligt sedan dess. Just nu sker den mest intressanta utvecklingen på lokal nivå – det är bara i ett fåtal länder som den ges stöd och uppmuntran uppifrån. Det största hindret för en stark och snabb utveckling av mobilt lärande i Europa idag är okunskap och negativa attityder hos både politiker och allmänhet. Ett spännande undantag är Danmark vilket kortfattat skildras i rapporten.

Avslutningsvis lämnas ett antal policyrekommendationer som innefattar:

  • behovet av att skapa nationella IT-strategier för utbildningsväsendet som även omfattar mobilt lärande,
  • att det är hög tid att försöka urskilja de goda exemplen från lokal nivå som bör lyftas fram och som kan skalas upp till nationell nivå,
  • att det formella utbildningssystemet måste inse betydelsen av det informella lärandet och hitta vägar att dra nytta av  detta. Hindren är inte tekniska utan en fråga om attityder.

 

När ska skolorna sluta köpa datorer till eleverna?

I början av januari 2012 den nya danska regeringen med en uppdaterad version av sin Digitala strategi för Danmark. Den ligger nära den tidigare regeringens men med smärre modifieringar. På skolområdet har strategin fyra punkter:

  • Stöd till utveckling, inköp och effektiv distribution av digitala lärresurser
  • Trådlösa nätverk i alla klassrum till 2014Alla elever ska ha tillgång till en egen dator 2014
  • Klara mål för hur de digitala lärresurserna ska användas och vilka mål man ska uppnå
  • Forskning om IT-baserade lärformer

Det finns flera spännande punkter i strategin. En del är att mycket pengar satsas på att utveckla nya digitala lärresurser och att få fram en ”app store” där lärare och elever enkelt ska kunna ladda ner nya lärresurser. En annan är kravet att alla klassrum och alla elever ska ha tillgång till trådlöst internet senast 2014. Inte minst nytänkande är att regeringen konstaterar att om man ska nå kravet att alla elever ska ha tillgång till en egen dator till 2014, så måste eleverna börja ta med sig sina egna datorer, surfplattor och mobiltelefoner till skolan. Skolan har skyldighet att erbjuda dator till de som inte har tillgång till en egen. Som första land i världen så institutionaliserar Danmarks center-vänsterregering den trend som på engelska kallas Bring Your Own Device (BYOD).

I Sverige har ingen kommun hittills vågat genomföra detta, så vitt jag vet. Reflexmässigt har vi oroat oss för att en ny digital klyfta ska uppstå. Men är det inte dags att på allvar fundera över om det måste bli så? Måste vi inte mycket noga följa det danska exemplet och på allvar fundera över när skolorna ska sluta köpa datorer till eleverna?