Tag Archives: ifous

Slutrapport från Ifous Digitaliseringsprogram

I januari avslutades ett treårigt FoU-program om skolans digitalisering. 8 kommuner har deltagit och arbetet har främst genomförts av lärarna ute i kommunerna i  form av så kallade lärloopar. En lärloop är ett uppdrag som formulerats av programledningen och som riktades till lärarna, rektorerna och de förvaltningsledningar som deltog i programmet.

Nu finns även slutrapporten publicerad. Du hittar den här tillsammans med en massa annat intressant material från programmet.

Några korta lärdomar från programmet:

  • Det är nödvändigt med ett kollaborativt lärande, framför allt mellan lärare,  för att digitaliseringen ska kunna genomföras.
  • Arbetet med lärlooparna har ökat användningen av digitala verktyg,  ökat kunskapen och medvetenheten om digitala verktygs möjligheter och stärkt samarbetet mellan lärarna.
  • Skolhuvudmän som planerar att delta i liknande program behöver vara tydliga med varför man vill gå med i programmet och hur man ska koppla FoU-programmet till sin kärnverksamhet och andra pågående insatser. Det behövs en robust organisation på lokal nivå och en styrgrupp med utvecklingsansvar

 

 

Ny kunskapsöversikt över skolans digitalisering

I höstas fick jag i uppdrag att genomföra en förstudie för ett FoU-program om skolans digitalisering. Inledningsvis var åtta kommuner med, men intresset växte och det blev sedermera 11 kommuner som deltog. Arbetet bestod av tre delar: en kartläggning av IT-situationen och kunskapsbehoven i de kommuner som deltog i studien, en kunskapsöversikt som gör att diskussionerna om ett FoU-program kan utgå från en gemensam förståelse av kunskapsläget, kunskapsöversiktsamt förslag till inriktning på ett framtida FoU-program.

Förstudien avrapporterades i mitten av mars. Åtta av kommunerna har beslutat gå vidare och har påbörjat planeringsarbetet för FoU-programmet som beräknas starta under hösten 2013. Läs mer om detta arbete på Ifous webbplats. Uppdragsgivarna ansåg att själva kunskapsöversikten kan vara till glädje för fler och har därför tagit fram en version som kan spridas.

Kunskapsöversikten går igenom vad forskningen säger om hur digitala verktyg används och vilken effekt användningen har, hur elevers motivation påverkas, vad vet vi om användningen av pekplattor och betydelsen av lärares attityd och förhållningssätt. Den avslutas med nio slutsatser ur ett skolutvecklingsperspektiv.

 

Förstudie till FoU-program om skolans digitalisering

Skolans verksamhet ska ju bygga på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Allt fler kommuner inser nu vikten av att den vetenskapliga grunden inte bara definieras av andra och långt bort från deras egen verksamhet – kommunalt finansierad utbildningsforskning blir allt vanligare. Det är ett av skälen till att ifous har kunnat starta sin verksamhet.

Elva kommuner har nu gått samman och tillsammans med ifous börjat diskutera ett FoU-program runt skolans digitalisering. Programmet är tänkt att vara 3-årigt och, som framgår av FoU-beteckningen, innehålla både verksamhetsnära forskning och en tydlig verksamhetsutvecklande del. Undertecknad har fått i uppdrag att göra en förstudie som ska ge förslag till ett FoU-program som möter kommunernas intressen och behov samt förslag till vilka forskningsfrågor som bör stå i centrum. Utöver att kartlägga behoven i de åtta kommunerna så ska förstudien också innehålla en kunskapsöversikt som kort beskriver forskningsläget för närvarande och förslag till vilka svenska forskare och forskningsmiljöer som skulle kunna vara intresserade och lämpliga att engagera.

Förstudien ska levereras i mars och förhoppningsvis kan själva FoU-programmet starta efter sommaren 2013.

De tio kommunerna som valt att medverka i förstudien är Eslöv, Göteborg, Hässleholm, Höganäs, Kristianstad, Landskrona, Lidköping, Solna, Svalöv, Vellinge och Östersund.