Tag Archives: Skolinspektionen

Nationellt samverkansforum för it i skolan

Hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samlades igår 14 viktiga aktörer bl.a. Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet, Skolverket, Skolinspektionen m.fl. Statssekreterare Bertil Östberg, SKLs utbildningsberednings ordförande Maria Stockhaus och flera biträdande generaldirektörer hade en inledande diskussion för att identifiera strategiska frågor runt it i skolan. Som underlag för diskussionen hade de en kortfattad lägesbeskrivning som undertecknad skrivit. Här hittar du också de bilder jag använde vid en kort föredragning.

OECD-rapport om utvärdering av skolor och skolsystem

OECDs projekt om hur utvärdering av utbildning, skolor och utbildningssystem sker i olika länder, som jag tidigare skrivit om, har nu publicerat sin studie om Sverige. Studiens slutsatser kan sammanfattas i fem punkter:

  • Sverige har ett system som bygger på tillit – en tillit som vi bör försöka värna om.
  • Kvaliteten på utvärderingen av elevernas kunskaper genom nationella prov behöver förstärkas genom att proven rättas externt, dvs. av andra än elevernas egna lärare.
  • Svenska lärare får för lite professionell återkoppling. Vi saknar erfarenhet och modeller för att bedöma lärares undervisning och sådan bedömning sker för sällan.
  • Kunskapen om och vanan till självvärdering och utvärdering på skolnivå varierar mycket kraftigt över landet. Utvärderingskapaciteten behöver förstärkas på många håll.
  • Det sammantagna systemet för utvärdering och granskning av den svenska skolan har många olika delar där Skolverkets utvärderingar, Skolinspektionens inspektioner, nationella prov, internationella kunskapstester mm ingår. Men relationen mellan de olika delarna är för otydlig och resultaten används ofta inte av andra delar.

Igår presenterades rapporten och det blev ett intressant seminarium som statssekreteraren Bertil Österberg inledde. Sedan följde en paneldiskussion där bland andra Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, Skolinspektionens Marie-Helene Ahrnborg, företrädare från Friskolornas Riksförbund, SKL med flera medverkade.

Diskussionen handlade mycket om att balansera olika insatser mot varandra – inte minst den viktiga balansen mellan å ena sidan stöd till utveckling och å andra sidan sanktioner. Om utvärdering bara blir kontroll och laglighetsbedömning så kommer snart all innovation och tillit i systemet att försvinna.

Undertecknad fungerade som moderator för diskussionen.

Skolinspektionens IT-granskning påbörjas

I slutet av augusti hade Skolinspektionen uppstart för sin tvärgående granskning av IT-användningen i skolan. Man har utvecklat ett ambitiöst projekt för att kunna studera frågan under hösten. Det innefattar både dokumentinsamling, lektionsobservationer och intervjuer. Som underlag för inspektörerna finns en utmärkt litteraturöversikt, som jag hoppas snart kommer att publiceras. Min insats vid uppstarten var att ge lite ytterligare kontext. Här är det bildspel jag använde.

Vi har från statligt håll under lång tid saknat fokus på skolornas IT-användning. Det har resulterat i att vi har fått stor spridning dels i datortäthet mellan olika skolor (enligt Eurydice (2011) så är Sverige på 20 plats – av 25 länder – ifråga om spridning mellan skolor) och dels i IT-mognad och kunskap om hur man kan främja lärandet med IT. Så det är bara att välkomna Skolinspektionens intresse för frågorna!

De aspekter som står i centrum för granskningen är:

  1. Bedriver skolan ett strategiskt arbete för att stödja och utveckla användningen av IT-verktyg i det pedagogiska arbetet? Här kommer man att studera om det finns en gemensam pedagogisk idé om hur och varför IT ska användas i undervisningen, behov av kompetensutveckling, teknisk utrustning osv.
  2. Används IT-verktyg i undervisningen på ett sätt som stödjer elevernas kunskapsutveckling och utvecklingen av deras digitala kompetens? Denna fråga handlar dels om hur IT används i ämnesundervisningen – om den stöder elevernas lärande, om tillämpningar tydliggör innehåll, skapar motivation, underlättar individanpassning mm. Den handlar också om digital kompetens – får eleverna strategier och verktyg för informationssökning, utvecklar de ett kritiskt förhållningssätt, informationssäkerhet mm.

En granskning av detta slag står dock inför betydande metodiska utmaningar. Det är ett trettiotal inspektörer som ska använda de kodningsscheman och intervjuunderlag som utvecklats. Även om man kommer att videofilma lektionsinslag för att gemensamt diskutera hur olika situationer ska bedömas så finns det betydande reliabilitetsrisker, dvs. att inte alla granskare bedömer likartade användningssätt och situationer på samma sätt.  Men som vanligt i dessa sammanhang så är kanske det viktigaste att någon ställer frågor av det här slaget – inte exakt vilka svar man får.

Granskningsrapporten beräknas vara klar i mars/april 2012. Vi väntar med spänning!