Tag Archives: virtual school

Webbinar om digitala lärresurser

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar ett webbinar om digitala lärresurser i den svenska skolan. Det sänds live tisdag 8 september kl 9-10 men kan givetvis ses även senare.

Medverkar gör Sara Mörtsell från Wikimedia Sverige, Rickard Vinde från Svenska Läromedel samt undertecknad.

Här är länken för att se webbinaret i efterhand:

http://play.skl.se/video/skolans-behov-av-digitala-larresurser-8-september-2015-08-sep-10-00

 

Flipped Classroom + MOOCs = sant

Undervisningsmetoden flipped classroom eller det omvända klassrummet innebär kort att eleverna/studenterna får följa lärarens genomgång av en fråga, ett begrepp eller en del av ett ämne på video innan undervisningstillfället. När man träffas i skolan ägnas tiden istället åt elevernas frågor och till gemensamt arbete. Därmed utnyttjas lärarens och elevernas tid tillsammans mer effektivt än om läraren föreläser och eleverna sitter passiva och lyssnar i klassrummet. En annan fördel är att eleverna kan titta på filmen med genomgången flera gånger för att vara säkra på att ha förstått. Lärare och elever som testat modellen tycker vanligtvis den fungerar utmärkt.

Men ingenting är så bra att det inte kan göras bättre. Den visar David Black-Schaffer, lärare och forskare på Uppsala universitet, i den här genomgången av hur han börjat arbeta in element från MOOCs i modellen med omvänt klassrum. (Massive Open Online Courses är en ny typ av nätbaserade massutbildningar som just nu skakar om universitetsvärlden. Läs mer om MOOCs i min artikel här). Syftet för David Black-Schaffer är att ytterligare höja studenternas koncentration, uppmärksamhet och tidigt upptäcka kunskapsluckor. Davids genomgång är mycket klar och koncis och den utveckling av modellen som han arbetar på tillsammans med sina kollegor, verkar ytterst intressant. Fortsättning följer hoppas vi!

Kan IT höja skolans produktivitet?

Produktivitet är ett fult ord i utbildningssammanhang. Samtidigt är utbildningsväsendet lika utsatt som andra samhällssektorer för krav på att leverera mer och bättre resultat till samma eller lägre kostnad. Amerikanska utbildningsdepartementet har tagit tjuren vid hornen och genomfört en mycket intressant granskning av den forskning som finns om IT kan höja produktiviteten i skolan.

Virtuella skolor växer upp som svampar ur jorden!

Bakgrunden är att det satsas stora pengar på IT i skolan i USA. 27 amerikanska delstater har byggt upp virtuella skolor som komplement och/eller ersättning till de vanliga skolorna. Ytterligare 4 delstater har virtuella skolor som inte är delstatliga. 2012 var det 620 000 kursregistreringar i virtuella skolor och ungefär 275 000 elever läste på heltid i virtuella skolor, enligt Keeping Pace. Nu söker man vetenskapliga bevis för att dessa satsningar lönar sig.

“Blended learning” mest effektivt

Amerikanska utbildningsdepartementet har tidigare genomfört en vetenskapligt rigorös genomgång av forskning om IT-baserat lärande (“online learning”) och kommit fram till att blended learning, dvs det vill säga en blandning av nätbaserat lärande och face-to-face, ger bättre skolresultat än face-to-face och fully online learning (de båda senare är lika effektiva). Nu har man påbörjat granskning och forskning runt produktiviteten med online learning och ser tydliga tecken på att det är minst lika ekonomiskt effektivt, möjligen effektivare än face-to-face.

Lägre kostnader och bättre resultat med IT?

Produktivitet i det här sammanhanget kan innebära samma resultat till minskad kostnad, bättre resultat till samma kostnad eller både bättre resultat och lägre kostnader. Man urskiljer nio områden där ”online learning” kan leda till ökad produktivitet. Det handlar om att förbättra utbudet och tillgången till utbildning eller höja kvaliteten genom ökad individualisering eller differentiering. Andra åtgärder strävar efter att sänka kostnaderna för skolbyggnader, använda lärarnas tid bättre eller utnyttja stordriftsfördelar t.ex. genom att återanvända digitala lärresurser. Departementet visar genom riktiga exempel från amerikanska skolor hur var och en av dessa punkter kan realiseras.

Mest intressant är en hänvisning till framför allt två studier (se här och här) som påvisar radikalt lägre kostnader kombinerade med goda resultat. Bland annat redovisas denna jämförelse av kostnaderna per elev som hämtats från flera olika studier.

Exhibit 2Skälet till att resultaten av dessa studier inte slås upp större och att departementet inte redan nu hävdar att IT-baserat lärande ger högre produktivitet är att man menar att jämförelsematerialet i studierna ännu inte är tillräckligt exakt. Här finns en kritisk granskning. Men forskning pågår och det kommer att bli mycket intressant att se resultaten.